Algemene Voorwaarden

Studio 1412

Artikel 1 – Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt Studio 1412, gevestigd te Breda en ingeschreven onder KvK-nummer 78679788, ‘fotograaf’ genoemd.

1.2. Wanneer in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, wordt de wederpartij bedoeld.

1.3. Met ‘overeenkomst’ wordt de overeenkomst van opdracht bedoeld op grond waarvan fotograaf tegen betaling foto’s voor en/of van klant maakt, bewerkt en eventueel selecteert.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende werkzaamheden en facturen van fotograaf.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op derden, zoals second shooters, die door fotograaf worden ingeschakeld om de overeenkomst uit te voeren.

2.3. Fotograaf behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dit geval zal fotograaf de nieuwe algemene voorwaarden aan klant toezenden, waarbij de laatst toegezonden versie steeds van toepassing is. Indien de nieuwe versie ingrijpende wijzigingen bevat, met voor klant nadelige gevolgen, heeft klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

2.4. Eventuele algemene voorwaarden van klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. In het geval dat één of meerdere van deze bepalingen (deels) nietig zijn of vernietigd worden, zullen de resterende bepalingen onverminderd van toepassing blijven.

Artikel 3 – Aanbod

3.1. Een uitgebrachte offerte komt na 14 kalenderdagen te vervallen, tenzij anders overeengekomen.

3.2. Fotograaf kan niet gehouden worden aan (een bepaald deel van) een offerte, indien klant redelijkerwijs kon begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3. Een uitgebrachte offerte geldt niet voor eventuele volgende opdrachten.

Artikel 4 – Tarieven en betalingen

4.1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

4.2. Prijzen die in de overeenkomst zijn vermeld, zijn op basis van pakketten met basistarief en inclusief BTW voor particulieren, maar exclusief eventuele aanvullende kosten, zoals reis- en parkeerkosten en locatiehuur, tenzij anders overeengekomen. Voor zakelijke overeenkomsten worden de tarieven exclusief btw vermeld. Naast het basispakket heeft klant de mogelijkheid extra uren aan te schaffen.

4.3. Fotograaf heeft het recht om een aanbetaling te vragen. Indien partijen een aanbetaling overeenkomen, zal de datum van de fotoshoot pas definitief zijn wanneer fotograaf de gehele aanbetaling van klant heeft ontvangen. De definitieve (bewerkte) foto’s worden pas geleverd, indien de betaling voor het volledige overeengekomen bedrag is voldaan.

4.4. De prijzen die fotograaf bij het aangaan van de overeenkomst communiceert, zijn gebaseerd op het op dat moment geldende prijspeil. Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, heeft fotograaf het recht om deze prijzen te wijzigen. Indien de prijzen binnen drie maanden worden verhoogd en klant particulier is, heeft klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

4.5. Na afloop van de werkzaamheden zal nog een nacalculatie plaatsvinden wanneer er, in gezamenlijk overleg, meer uren zijn besteed aan de uitvoering van de overeenkomst.

4.6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen, op de factuur een andere betaaltermijn staat of de werkzaamheden eerder dienen aan te vangen.

4.7. Klant is van rechtswege in verzuim, indien klant haar betalingsverplichtingen niet nakomt binnen de gestelde betalingstermijn. Vanaf het moment dat klant in verzuim is, tot aan het moment dat de factuur volledig is voldaan, is klant wettelijke rente verschuldigd.

4.8. Wanneer klant in gebreke of in verzuim is, komen alle redelijke kosten die fotograaf moet maken om de vordering te innen, voor de rekening van klant.

4.9. Indien klant zich in een staat van liquidatie, faillissement of surseance van betaling bevindt, zijn alle vorderingen die fotograaf op klant heeft direct opeisbaar. Eventueel verleende licenties komen in dit geval meteen te vervallen.

Artikel 5 – Informatieverstrekking

5.1. Klant dient alle benodigde gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst op tijd aan fotograaf ter beschikking te stellen.

5.2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aangeleverde informatie. Dit geldt ook voor informatie die door derden wordt aangeleverd.

5.3. Fotograaf zal vertrouwelijk met de gegevens van klant omgaan.

5.4. Indien klant onjuiste gegevens aanlevert of gegevens niet tijdig aanlevert, waardoor de overeenkomst niet of niet geheel uitgevoerd kan worden of er hierdoor vertraging ontstaat, komen eventueel daaruit voortkomende extra kosten voor de rekening van klant.

5.5. Klant vrijwaart fotograaf voor alle schade die ontstaat door het niet voldoen aan de verplichtingen uit dit artikel.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

6.1. Fotograaf handelt volledig volgens haar creatieve vrijheid en voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, en in haar eigen stijl van fotografie en nabewerking, uit. Fotograaf houdt daarbij, voor zover mogelijk, rekening met de wensen van klant en de door klant ter beschikking gestelde informatie. Klant kan fotograaf echter niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van het gewenste resultaat.

6.2. Klant dient op de hoogte te zijn van de standaard fotografie- en bewerkingsstijl van fotograaf.

6.3. Fotograaf behoudt zich het recht voor om de overeengekomen werkzaamheden uit te laten voeren door derden. Zo kan fotograaf bijvoorbeeld gebruikmaken van een second shooter.

6.4. Fotograaf kan niet garanderen dat elk moment tijdens de fotoshoot wordt vastgelegd.

6.5. Klant dient ervoor zorg te dragen dat de omstandigheden zo gunstig mogelijk zijn voor fotograaf tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

6.6. Indien fotograaf tijdens de werkzaamheden tegenwerking ondervindt, bijvoorbeeld wanneer klant nog een andere fotograaf of videograaf heeft ingehuurd, is fotograaf niet aansprakelijk voor verminderde resultaten als gevolg hiervan.

6.7. Wanneer klant niet tevreden is over de foto’s en dit komt door factoren die vooraf kenbaar waren, is dit geen reden om de fotoshoot kosteloos over te doen. Voorbeelden van vooraf kenbare factoren zijn de kledingkeuze van klant, zichtbare weersomstandigheden, of bewerkingen van de foto’s.

6.8. In het geval klant later aanwezig is op de afgesproken locatie, komt deze tijd te vervallen.

6.9. Fotograaf voert geen opdrachten uit die in strijd zijn met de wet of niet overeenstemmen met haar professionaliteit.

Artikel 7 – Wijziging en annulering

7.1. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in samenspraak de overeenkomst aanpassen. Indien fotograaf voor een wijziging of aanvulling meer werkzaamheden dient te verrichten, zal zij klant een aanvullende offerte toesturen. Wanneer de wijziging of aanvulling resulteert in extra kosten, een verandering van de kwaliteit of beïnvloeding van het tijdstip van voltooiing, zal fotograaf klant hiervan op de hoogte stellen.

7.2. Wanneer zich nieuwe feiten of omstandigheden voordoen, die een verstoring van de vertrouwensrelatie met zich meebrengen, is fotograaf bevoegd de overeenkomst te beëindigen. Fotograaf is in dit geval geen schadevergoeding aan klant verschuldigd.

7.3. In het geval dat fotograaf onverhoopt verhinderd is, stelt fotograaf klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Partijen zullen in samenspraak proberen de datum van de fotoshoot te verzetten. Indien verzetten niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een fotoshoot voor een bruiloft, probeert fotograaf gelijkwaardige vervanging te verzorgen. Indien vervanging alleen noodzakelijk is voor de fotoshoot, zal de vervanger enkel de foto’s maken. Fotograaf bewerkt dan achteraf in haar stijl de content, tenzij anders overeengekomen. Wanneer vervanging niet mogelijk of niet gewenst is, is klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Indien klant van dit recht van ontbinding gebruikmaakt, komt de betalingsverplichting voor het gedeelte van de overeenkomst waar nog geen uitvoering aan is gegeven, te vervallen. Klant heeft in dit geval echter geen recht op het eisen van een aanvullende schadevergoeding.

7.4. Fotograaf heeft de mogelijkheid een shoot te onderbreken, verplaatsen of annuleren in het geval van onvoorziene omstandigheden. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden, omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen die voor een behoorlijke uitvoering van de shoot of overeenkomst noodzakelijk zijn en wanneer fotograaf wordt opgeroepen voor een geboorte.

7.5. Wanneer klant de overeenkomst wenst te annuleren, dient klant dit schriftelijk te doen. Klant kan, indien de overeenkomst op afstand is gesloten, deze binnen 14 kalenderdagen na het sluiten de overeenkomst kosteloos ontbinden. Indien de werkzaamheden binnen de termijn van 14 kalenderdagen plaatsvinden, een bepaalde datum is afgesproken, of klant ondernemer is, is deze mogelijkheid tot ontbinding uitgesloten.

7.6. Indien klant de overeenkomst wenst te annuleren, is fotograaf gerechtigd om op basis van de volgende onderdelen een annuleringsvergoeding in rekening te brengen, tenzij anders overeengekomen:
Bruidsfotografie:

Bij annulering komt de reeds voldane aanbetaling niet voor restitutie in aanmerking.

Bij annulering tussen de 20 en 16 kalenderweken voorafgaand aan de shoot wordt 25% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.

Bij annulering tussen de 16 en 12 kalenderweken voorafgaand aan de shoot wordt 40% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.

Bij annulering tussen de 12 en 2 kalenderweken voorafgaand aan de bruiloft wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 14 kalenderdagen voorafgaand aan de bruiloft wordt 75% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.

Overige fotografie:

Bij annulering tot 1 kalendermaand voorafgaand aan de shoot wordt 10% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.

Bij annulering tussen 1 kalendermaand en 48 uur voorafgaand aan de shoot wordt 25% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 48 uur voorafgaand aan de shoot wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.

Eventuele gemaakte kosten voor derde partijen gemaakt door fotograaf kunnen worden doorberekend aan klant.

7.7. Wanneer klant aangeeft de fotoshoot te willen verzetten, zullen de kosten die met dit verzetten gepaard gaan aan klant doorberekend worden. Fotograaf heeft het recht om periodiek haar tarieven te wijzigen en zal de tarieven die op het moment van het uitvoeren van de werkzaamheden gelden in rekening brengen.

 

Artikel 8 – Overmacht

8.1. Onder overmacht wordt, buiten wat in de wet is bepaald, verstaan: de verhindering van de uitvoering van de overeenkomst door omstandigheden die klant of fotograaf redelijkerwijs niet kunnen beïnvloeden. Voorbeelden van overmacht zijn ziekte, ongevallen, brand, een pandemie, epidemie of overheidsmaatregelen. De voorgaande opsomming is niet limitatief.

8.2. Indien klant particulier is en er sprake is van overmacht of andere omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst geen doorgang kan vinden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan deze verplichtingen kunnen voldoen. In dit geval zoeken partijen naar een passende oplossing. Klant en fotograaf hebben allebei het recht tot ontbinding, zonder ongedaanmakingsverplichting, indien een passende oplossing uitblijft. Kosten die tot dat moment zijn gemaakt en gewerkte uren worden direct opeisbaar.

8.3. Indien klant ondernemer is en er sprake is van overmacht of andere omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst niet (verder) voltooid kan worden, zal de uitvoering van de overeenkomst verplaatst worden. De betalingsverplichting blijft dan voortbestaan, tenzij anders overeengekomen.

8.4. Wanneer klant de werkzaamheden wil verplaatsen vanwege een pandemie of epidemie, ondanks dat overheidsmaatregelen de doorgang (al dan niet in aangepaste vorm), niet verhinderen, heeft fotograaf het recht om de hiermee samenhangende kosten door te berekenen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan uit de overeenkomst, tenzij deze schade door opzet of grove schuld is veroorzaakt.

9.2. Fotograaf is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit werkzaamheden die zijn uitgevoerd op basis van door klant of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

9.3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor daden en handelingen van derden en leveranciers.

9.4. Fotograaf is niet aansprakelijk voor de weersomstandigheden die te zien zijn op de foto’s. Enkel in het geval van extreme weersomstandigheden, zal een fotoshoot verzet worden. Deze beoordeling komt aan fotograaf toe. Bij slecht weer tijdens een bruiloft, is klant zelf verantwoordelijk voor het regelen van een andere (overdekte) plek waar de fotoshoot kan plaatsvinden.

9.5. Fotograaf is niet aansprakelijk voor diefstal van persoonlijke eigendommen tijdens de fotoshoot.

9.6. Fotograaf is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor afdrukken van foto’s die door een ander worden aangeleverd.

9.7. Klant is verantwoordelijk voor het regelen van toestemming om de fotoshoot te laten plaatsvinden op een bepaalde locatie, tenzij anders overeengekomen.

9.8. Indien er ook anderen aanwezig zullen zijn op de locatie, is klant verantwoordelijk voor het vragen van toestemming om hen te fotograferen.

9.10. Klant is gehouden zelf een back up te maken van de content zodra fotograaf deze aan klant heeft geleverd.

9.11. Klant is zelf verantwoordelijk voor het toepassen en opvolgen van advies dat door fotograaf wordt gegeven tijdens het uitvoeren van de overeenkomst.

9.12. Wanneer klant schade aanbrengt aan materiaal dat door fotograaf ter beschikking is gesteld ter uitvoering van de overeenkomst, is klant gehouden de taxatiewaarde van dit materiaal te vergoeden.

9.13. Indien fotograaf een schadevergoeding is verschuldigd voor directe schade, behelst de schadevergoeding niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of bij uitblijven van uitkering tweemaal de in de overeenkomst afgesproken prijs, tenzij de redelijkheid en billijkheid anders verlangt.

9.14. Klant vrijwaart fotograaf tegen iedere aanspraak van derden die voortvloeien uit de door fotograaf uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

10.1. Op alle door fotograaf gemaakte content, gegeven adviezen of andere ter beschikking gestelde materialen rusten intellectuele eigendomsrechten, deze blijven bij fotograaf. Het is klant niet toegestaan content te verveelvoudigen, te publiceren, te verkopen, openbaar te maken of aan derden te leveren buiten de verleende licentie, tenzij anders overeengekomen.

10.2. Het maken van een printscreen of screenshot van (onbewerkte) beelden op de Instagrampagina of website van fotograaf en het gebruik hiervan, valt eveneens onder het verveelvoudigen en publiceren van content, en is niet toegestaan.

10.3. Klant is niet gerechtigd om de content te gebruiken buiten de overeengekomen doeleinden. Indien klant de content buiten de overeengekomen doeleinden wenst te gebruiken, dient klant toestemming te vragen en een aanvullende overeenkomst te sluiten. Fotograaf is gerechtigd om in dit geval een aanvullende vergoeding in rekening te brengen.

10.4. Wanneer klant de content commercieel wil gebruiken of derden de content via hun kanalen wensen te delen, dient toestemming verkregen te worden van fotograaf en dient de naam van fotograaf vermeld te worden, tenzij anders overeengekomen.

10.5. Het is niet toegestaan om de content in te sturen voor wedstrijden, tenzij anders overeengekomen.

10.6. Het is klant niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de content. Het toepassen van (Instagram) filters, het plaatsen van tekst over de foto of het aanpassen van licht en kleur valt hier ook onder.

10.7. Bij publicatie van de content voor doeleinden zoals overeengekomen is klant gehouden de naam van fotograaf vermelden, tenzij anders overeengekomen.

10.8. Wanneer klant in strijd met de bepalingen uit dit artikel handelt, wordt dit gezien als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van fotograaf. Een inbreuk resulteert in een direct opeisbare vergoeding. Deze bedraagt driemaal het gebruikelijke licentietarief, zonder dat fotograaf enig recht verliest op vergoeding van overige geleden schade. De vergoeding zal aan klant kenbaar gemaakt worden door middel van een sommatiebrief.

10.9. Fotograaf kan content die zij gemaakt heeft ter uitvoering van de overeenkomst gebruiken voor haar portfolio. Toestemming hiervoor wordt verleend via het toestemmingsformulier.

Artikel 11 – Bijzondere bepalingen

11.1. Partijen zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij verkregen hebben in het kader van de overeenkomst. Informatie is vertrouwelijk, indien dit is medegedeeld of blijkt uit de aard van de verschafte informatie.

11.2. Indien nodig voor het uitvoeren van de opdracht komen eventuele voorzieningen zoals een hotelovernachting voor rekening van de klant. Bij fotoshoots die langer dan 6 uur duren, dient klant ook een maaltijd voor fotograaf te verzorgen.

11.3. Fotograaf is gerechtigd de fotoshoot te annuleren bij seksuele intimidatie, pesterijen of andere ongewenste gedragingen van klant of andere aanwezigen. Indien fotograaf op grond van deze bepaling de fotoshoot annuleert, is fotograaf geen terugbetaling van de overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 12 – Levering

12.1. Fotograaf levert de overeengekomen content zo snel mogelijk, met inachtneming van de overeengekomen geschatte levertermijn. Klant ontvangt de foto’s via een digitale galerij. Door klant gekozen foto’s worden geleverd in hoge resolutie.

12.2. Aan de geschatte levertermijn kunnen geen rechten worden ontleend.

11.3. Het maken en de bewerking van foto’s geschiedt naar eigen inzicht, standaard en stijl. Klant verklaart bekend te zijn met de fotografie- en bewerkingsstijl van fotograaf. Indien klant extra wensen heeft ten aanzien van de nabewerking, resulteert dit in meerwerk en zal fotograaf dit aanrekenen.

12.4. Fotograaf is niet gehouden om onbewerkte (RAW) content aan te leveren.

12.5. Bewerking van foto’s omvat het aanpassen van licht, kleur en contrast. Aanpassingen aan gezicht of lichaam of het verwijderen van objecten zijn hier niet bij inbegrepen. Indien klant deze bewerking wenst, wordt dit gefactureerd als meerwerk.

 

Artikel 13 – Fotoproducten

13.1. Op maat gemaakte fotoproducten, zoals voor klant afgedrukte foto’s en fotoalbums, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en kunnen niet geretourneerd worden.

13.2. Tarieven voor (nabestelde) fotoproducten zijn inclusief ontwerpkosten, de kosten voor de leverancier en verzendkosten. De in de overeenkomst weergegeven levertermijn is eveneens van de leverancier.

13.3. Op fotoalbums zijn de garantiebepalingen van de leverancier van toepassing.

13.4. Indien klant een fotoalbum bij fotograaf bestelt, kiest klant zelf de foto(’s) uit die zij in het album wil laten opnemen. Na het aanleveren van het conceptontwerp kan klant eenmalig revisies doorgeven, indien deze binnen 14 kalenderdagen kenbaar worden gemaakt. Wijzigingen buiten deze termijn of buiten deze revisieronde worden als meerwerk gefactureerd.

13.5. Wanneer klant het fotoalbum heeft goedgekeurd of indien klant fotograaf niet van een terugkoppeling heeft voorzien binnen 14 kalenderdagen na levering, wordt de inhoud als goedgekeurd beschouwd. Fotograaf stuurt vervolgens het ontwerp naar een externe leverancier, waardoor hierna geen wijzigingen meer doorgevoerd kunnen worden.

Artikel 14 – Klachten

14.1. Indien klant een klacht heeft, dient klant deze binnen 2 kalendermaanden na het ontstaan van de klacht schriftelijk en voorzien van motivatie kenbaar te maken. Fotograaf zal binnen 5 werkdagen na het ontvangen van de klacht schriftelijk reageren. Indien partijen een zakelijke overeenkomst hebben gesloten, geldt een klachttermijn van 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht.

14.2. Wanneer klant tijdens de fotoshoot een klacht heeft, bijvoorbeeld tijdens het zien van de previews op de fotocamera, dient klant dit direct aan fotograaf kenbaar te maken zodat zij deze klacht op hetzelfde moment kan herstellen.

14.3. Indien een klacht, die ontstaan is tijdens de fotoshoot, later wordt ingediend of klant een andere klacht buiten de periode van 2 kalendermaanden kenbaar maakt, is fotograaf niet gehouden de klacht in behandeling te nemen of gerechtigd extra kosten voor de behandeling van de klacht in rekening te brengen. Dit geldt eveneens voor de klachttermijn van 7 kalenderdagen bij zakelijke overeenkomsten.

14.4. Fotograaf dient in de gelegenheid te worden gesteld het gebrek waar de klacht op van toepassing is te herstellen.

14.5. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 15 – Geschillenbeslechting

15.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

15.2. Indien zich een geschil tussen partijen voordoet, zullen zij eerst proberen dit geschil in samenspraak te beslechten. Partijen zullen enkel wanneer dit niet lukt een beroep doen op de rechter.

15.3. Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin fotograaf is gevestigd, tenzij de wet anders verplicht.

15.4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegenover fotograaf en betrokken derden 12 maanden.